Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder leveret af AVOS A/S og AVOS-Onsite ApS

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings­betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om AVOS A/S, CVR-num­mer 19390942 og AVOS-Onsite ApS, CVR-num­mer 40397515, (under et ”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser, produkter, reservedele og til­knyttede ydelser, herunder installation, service, reparation, renovering eller tilpasning af produkter, til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Samtlige ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget samt meddelelser, der gives, skal være skriftlig for at være bindende for Virksomheden.

2.3 Juridisk status. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

3. Produkter, reservedele og ydelser

3.1 Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til kunden er, med mindre andet er specifikt aftalt, nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.2 Ydelser. Serviceydelser og tilknyttede ydelser, som Virksom­heden sælger og leverer til kunden udføres håndværksmæssigt korrekt.

3.3 Kundens medvirken. Kunden skal give Virk­somheden adgang til personale og oplys­ninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydel­serne.

3.4 Lovgivning og standarder. Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

3.5 Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, må alene anvendes til det beregnede formål. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Andre omkostninger. Kørsel i Virksomhedens egne biler og udgifter til kost og logi i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til satser, jfr. gældende prisliste.

4.3 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer senest 30 dage netto kontant, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4.4 Ekspeditionsgebyr. Der pålægges et ekspeditions-gebyr på ordre under 5000 DKK. eksklusive moms. Gebyret følger Virksomhedens gældende prisliste.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura rettidigt, har Virksomheden ret til morarente, jfr. maksimal sats efter gældende lovgivning, af det forfaldne beløb fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve den del af salget, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve den del af salget, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i 10 arbejdsdage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Dog med forbehold for mellemsalg af produktionskapacitet, told-, kurs- og afgiftsændring. Der er tillige et forbehold på prisstigning for råmateriale på mere end 5 %. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

6.2 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre uden Virksomhedens skriftlige accept.

6.3 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

7.1 Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer alle solgte produkter og reservedele ex works/ab fabrik, jfr. Incoterms 2000. Kunden skal straks efter levering foretage en grundig undersøgelse af leverancen, for at sikre sig at den er mangelfri og kontraktmæssig. I modsat fald skal Kunden meddele Virksomheden dette skriftligt senest 5 arbejdsdage efter levering for at kunne gøre det gældende.

7.2 Leveringstid. Virksomheden leverer til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.3 Levering af varer (emner / materialer). I tilfælde af at Virksomheden leverer varer til Kundens adresse og/eller anden aftalt lokation, overgår forsikringsansvaret fra Virksomheden til kunden når levering har fundet sted.
Leveringen kan foretages både af virksomheden og / eller 3. part.

8. Forsinket levering

8.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig ny forventet leveringstid.

8.2 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere senest 30 arbejdsdage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, ved meddelelse til Virksomheden. Såfremt forsinkelsen skyldes kunden eller forhold som Virksomheden ikke har indflydelse på, har kunden ikke ret til ophævelse. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Garanti

9.1 Garanti. Virksomheden garanterer, at egne producerede produkter og egne producerede reservedele er fri for væsentlige fejl og mangler i materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen. Garantien er en komponent garanti ekskl. demontering, montering, fragt mv. af defekte dele. Der ydes kun garanti på indkøbte komponenter og serviceydelser og i det omfang Virksomheden selv kan opnå garanti hos den pågældende leverandør.

9.2 Undtagelser. Virksomhedens garanti omfat­ter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installa­tion, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Virksomheden, og (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for. Der ydes ingen garanti på, proces-ydelse-dimensionering-slitage-driftstab-manglende vedligeholdelse samt dele leveret eller specificeret af kunden.

9.3 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal det straks og senest inden 5 arbejdsdage meddeles skriftligt til Virksomheden for at kunne gøre det gældende.

9.4 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kun­den, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen under transport til Virksomheden.

9.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.

9.6 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter pkt. 9.4, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10. Ansvar

10.1 Produktansvar. Virksomheden er produktansvarlig med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

10.2 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar aldrig overstige den givne ordres aktuelle værdi. Ydermere kan dækningssummen aldrig overstige de dækninger, der er gældende på virksomhedens til enhver tid aktuelt gældende forsikring certifikat, som fremsendes på opfordring. Virksomheden er ikke ansvarlig for følgeskader af nogen art.

10.3 Tillige arbejde på skibe, mens de ligger i havn. Der arbejdes ikke på skrog eller styresystemer. Driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab – klausul 999

Virksomhedens forsikringen dækker ikke krav fra tredjemand vedrørende driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, samt liggetid for skibe. Skibsbyggeri, lodsaktivitet og stevedoreansvar – klausul R 999. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade som følge af skibsbyggeri, skrotning af skibe eller enhver form for lodsaktivitet samt stevedoreansvar.

10.4 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig overfor kunden for indirekte tab.

10.5 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure.

11. Immaterielle rettigheder

11.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende serviceydelser, produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

11.2 Krænkelse. Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers, produkter eller reservedele krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig.

12. Fortrolighed

12.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

13. Behandling af personhenførbare oplysninger

13.1 Behandling. Virksomheden behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. Oplysninger om Kundens navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Kundens bestilling og kommunikation med Kunden.

13.2 Den registreredes rettigheder. Virksomheden efterlever de registreredes rettigheder (bla. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering).

13.3 Opbevaring og videregivelse. Virksomheden opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. Virksomheden hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre Kunden har givet accept.

13.4 Kontakt. Ønsker Kunden oplysninger vedrørende Kundens data, kan Kunden kontakte info@avos.dk

14. Gældende ret og værneting

14.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

14.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

Dokument rev. 3 dato 13-11-2023

General terms and conditions of sale and delivery for products and services to business customers provided by AVOS A/S and AVOS-Onsite ApS

1. Use

1.1 Use. The General Terms and Conditions of Sale and Delivery (the “Terms and Conditions”) apply to all agreements concerning AVOS A/S, CVR no. 19390942 and AVOS-Onsite ApS, CVR no. 40397515, (referred to collectively as the “Company”), sale and delivery of services, products, spare parts and associated services, including installation, service, repair, renovation or adaptation of products to business customers.  

2. Basis for agreement

2.1 Basis for the agreement. The terms and conditions, together with the Company's offers and order confirmations, constitute the full basis for the agreement (“Basis for the agreement”). The Customer's purchase terms printed on orders or otherwise communicated to the Company do not form part of the basis of the Agreement. 

2.2 Changes and amendments. All changes to and amendments to the Basis for the agreement, as well as any notifications provided, must be made in writing for them to be binding on the Company.  

2.3 Legal status. Each of the Parties shall notify the other Contractor immediately if the Party changes its status as legal personality or enters into bankruptcy, reorganisation proceedings or voluntary liquidation. 

3. Products, spare parts and services

3.1 Products and spare parts. Unless otherwise specifically agreed, products and spare parts that the Company sells and delivers to the Customer are new and comply with Danish legislation upon delivery. 

3.2 Services. Services and associated services that the Company sells and delivers to the Customer are performed in a professional manner.

3.3 The Customer's involvement. The Customer shall provide the Company with access to personnel and information to the extent necessary to perform the Services.

3.4 Legislation and standards. The Company is not responsible for ensuring the Services comply with legislation or standards or can be used for specific purposes unless otherwise agreed in writing by the Parties.

3.5 Limitation of liability Products, spare parts and associated services that the Company sells and delivers to the Customer may only be used for the intended purpose. Irrespective of any conflicting terms in the Basis for the agreement, the Company is in no case liable for any loss or damage that can be attributed to use for other purposes. The Customer shall indemnify the Company to the extent that the Company is liable for such loss or damage.

4. Price and payment

4.1 Price. The price of products, spare parts and associated services shall follow the Company's current price list valid at the time when the Company confirms the Customer's order, unless otherwise agreed in writing by the Parties. All prices are exclusive of VAT.

4.2 Other costs. Driving in the Company's own cars and expenses for subsistence and accommodation in connection with the performance of services will be reimbursed by the Customer at specific rates, see the current price list. 

4.3 Payment. Unless otherwise agreed in writing by the Parties, the Customer must pay all invoices within 30 days net cash.

4.4 Handling fee. There is a handling fee on orders below DKK 5,000 excluding VAT.
The fee is found in the Company's current price list.

5. Late payment

5.1 Interest. If the Customer fails to pay an invoice on time, the Company is entitled to default interest, cf. the maximum rate in accordance with current legislation, on the amount due from the due date until payment is made.

5.2 Termination. If the Customer fails to pay a due invoice no later than 14 days after receiving a written demand for payment from the Company, the Company, in addition to charging interest in accordance with Section 5.1, is entitled to: (i) cancel the part of the sale to which the delay relates, (ii) cancel the part of the sale that has not yet been delivered to the Customer or demand advance payment thereof, and/or (iii) invoke other remedies for breach of contract.

6. Offers, orders and order confirmations

6.1 Offers. The Company's offer is valid for 10 working days from the date it was made, unless otherwise stated in the offer. This is however subject to intermediate sales of production capacity, tariff, price and tax changes. Reservations are also made for price increases of more than 5% for raw materials. Acceptance of offers received by the Company after the acceptance deadline are not binding on the Company, unless the Company notifies the Customer otherwise. 

6.2 Changes to orders. The Customer may not change an order placed without the written consent of the Company.

6.3 Inconsistent terms. If the Company's confirmation of an order does not correspond to the Customer's order or to the Basis of the Agreement, the Customer must notify the Company in writing no later than five working days after receipt of the order confirmation. Otherwise, the customer is bound by the order confirmation. 

7. Delivery

7.1 Terms of delivery The Company delivers all sold products and spare parts Ex Works cf. Incoterms 2000. Immediately after delivery, the Customer must conduct a thorough inspection of the delivery in order to ensure that it is free from defects and contractual. If this is not the case, the Customer must notify the Company in writing no later than five working days after delivery in order to exercise their claim.

7.2 Delivery time. The Company shall deliver at the time specified in the Company's order confirmation. The Company has the right to deliver before the agreed delivery time, unless the parties have agreed otherwise.

7.3 Delivery of goods (Products /materials). In the case that the Company delivers products and/or materials at the Customers address or other specified locations, the insurance responsibility will be transferred to the Customer when the delivery has taken place. The delivery can be carried out either by the Company and/or by a 3. party.

8. Delayed delivery

8.1 Notice. If the Company expects a delay in the delivery, the Company shall inform the Customer of this and also state the new expected delivery time. 

8.2 Cancellation. If the Company fails to deliver within 30 working days of the agreed delivery time for reasons for which the Customer is not responsible, the Customer may cancel the order(s) affected by the delay by notifying the Company. If the delay is due to the Customer or circumstances beyond the control of the Company, the Customer is not entitled to cancel the order(s). The Customer has no other rights in connection with delayed delivery. 

9. Warranty

9.1 Warranty. The Company guarantees that its own manufactured products and spare parts are free from material defects and deficiencies in materials and workmanship for 12 months after delivery. The warranty is a component warranty excluding disassembly, assembly, freight etc. of defective parts. Guarantees are only provided for purchased components and services and to the extent that the Company itself can obtain guarantees from the supplier in question.

9.2 Exceptions. The Company's warranty does not cover worn parts and defects or deficiencies caused by: (i) ordinary wear and tear, (ii) storage, installation, use or maintenance in violation of the Company's instructions or common practice, (iii) repair or alteration performed by parties other than the Company, and (iv) other circumstances for which the Company is not responsible. There is no warranty on process-performance-dimension-wear and tear-loss of operations-lack of maintenance or on parts supplied or specified by the Customer. 

9.3 Notice. If the Customer discovers a fault or defect during the warranty period, which the Customer wishes to invoke, it must be notified in writing to the Company immediately and no later than five working days in order for the Customer to assert this claim.

9.4 Investigation. Within a reasonable period of time after the Company has received notification from the Customer, the Company will inform the Customer whether the fault or defect is covered by the warranty. Upon request, the Customer must send defective parts to the Company. The Customer bears the costs and risk during transport to the Company. 

9.5 Corrective action. Within a reasonable period of time after the Company has notified the Customer in accordance with Section 9.4 that a fault or defect is covered by the warranty, the Company shall remedy said fault or defect. 

9.6 Cancellation. If the Company fails to remedy a fault or defect covered by the warranty within a reasonable period of time in accordance with Section 9.4, the Customer may cancel the order(s) affected by the fault or defect without further notice by notifying the Company of this in writing. The Customer has no rights other than those expressly set out in Section 9.

10. Liability

10.1 Product liability. The Company is responsible for products and spare parts supplied to the extent that such liability arises from mandatory legislation. The Customer shall indemnify the Company to the extent that the Company may incur additional product liability.

10.2 Limitation of liability Irrespective of any conflicting terms in the Basis of the Agreement, the Company's liability can never exceed the current value of the given order. Furthermore, the cover sum may never exceed the cover that applies to the Company's current insurance certificate, which is submitted upon request. The Company is not liable for consequential damage of any kind.

10.3 Additionally, labor conducted on vessels while they are docked in port and also work on hulls or control systems is expressly excluded. Operational losses, time losses, profit losses, and analogous indirect losses – Clause 999

The company's insurance does not extend coverage to third-party claims related to operational losses, time losses, profit losses, and analogous indirect losses, as well as vessel lay-up periods. Shipbuilding, pilotage activities, and stevedore liability – Clause R 999. The insurance does not indemnify liability arising from shipbuilding, ship scrapping, or any form of pilotage activity, including stevedore responsibility.

10.4 Indirect losses. Irrespective of any conflicting terms in the Basis of the Agreement, the Company is not liable to the Customer for indirect losses.  

10.5 Force majeure. Irrespective of any conflicting terms in the Basis of the Agreement, the Company is not liable to the Customer for non-fulfilment of obligations that can be attributed to force majeure.   

11. Intellectual property rights

11.1 Ownership. All intellectual property rights in respect of services, products, spare parts and related services, including patents, designs, trademarks and copyrights, are the property of the Company.

11.2 Violation. The Company is not responsible for the delivered services, products or spare parts infringement of third party intellectual property rights, unless the infringement is intentional. 

12. Confidentiality

12.1 Disclosure and use. The Customer may not disclose, use or enable others to use the Company's information of any kind that is not publicly available. 

12.2 Duration. The Customer's obligations in accordance with Section 12.1 apply during the parties' trade and without any time limit after the trade has ceased, regardless of the reason for the termination.

13. Processing of personally identifiable information

13.1 Processing of data. The Company processes personal data in due observance of the General Data Protection Regulation and the Data Protection Act. Information about the Customer's name, email address, telephone number etc. is only used in connection with the Customer's order and communication with the Customer.

13.2 The rights of the data subject. The Company complies with the data subject's rights (including the right to access, rectification, erasure, restriction of processing, objection, data portability, complaint and right not to be subject to a decision based solely on automatic processing, including profiling).

13.3 Data storage and dissemination. The Company stores the data for as long as necessary for the purpose for which the data is processed. The Company does not forward, sell or in any other way transfer information to a third party unless the Customer has given its consent. 

13.4   Contact. If the Customer requires information regarding the Customer's data, the Customer may contact info@avos.dk

14. Governing law and venue

14.1 Governing law. The parties' trade is subject to Danish law in all respects.

14.2 Venue. Any dispute that may arise in connection with trade between the parties shall be settled by a Danish court.

Document rev. 3 dato 13-11-2023

Kontakt os!

Et stærkt team med stor erfaring står klar til at hjælp dig.
Kontakt os

Brandlukning og brandtætning

Læs mere

Industriens Skadestue

Læs mere
Cookies
2024 © Envatek
Dixon Creatives